Hackpact.Mx |

Arte Generativo

  Inicio ¿qué es?   participantes

Ligas de interés

¿cómo subir los códigos?  

  Eduardo H Obieta | 26 Processing
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
   
artegenerativo26
artegenerativo26
artegenerativo26
 
     
  Wonderland En este ejercicio la intención fué aprender un poco de la lib peasy cam y del uso de PGraphics. Mueve el mouse para navegar.  
 

código:

artegenerativo26

/*por Eduardo H Obieta
hackpact de arte generativo
www.artegenerativo.laad.com.mx
*/

//importar movimiento de camara
import peasy.*;
PeasyCam cam;

PGraphics rec;

//setuo
void setup() {
size(1600, 800, P3D);
rec = createGraphics(400, 400, P3D);
cam = new PeasyCam(this, 200);
cam.setMinimumDistance(200);
cam.setMaximumDistance(1000);
cam.lookAt(200, 200, -200);
}

void draw() {
background(0);
rec.beginDraw();
rec.stroke(255, 50);
rec.strokeWeight(0.5);
rec.noFill();
for (int i=0; i<10; i++) {
rec.rotateX(30*i+millis()*0.0001);
rec.rotateY(45*i+millis()*0.0001);
rec.rotateZ(30*i+millis()*random(0.0001, 0.00035));
rec.rect(width/8, height/8, 100, 400);
}
rec.endDraw();

//dibujando
pushMatrix();
image(rec, 0, 0);
rotateY(PI/2);
image(rec, 0, 0);
popMatrix();
pushMatrix();
translate(0, 0, -400);
image(rec, 0, 0);
popMatrix();
pushMatrix();
translate(400, 0, 0);
rotateY(PI/2);
image(rec, 0, 0);
popMatrix();
pushMatrix();
translate(0, 400, 0);
rotateX(-PI/2);
image(rec, 0, 0);
popMatrix();
pushMatrix();
rotateX(-PI/2);
image(rec, 0, 0);
popMatrix();
}